Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

19:46
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaunmadebeds unmadebeds

June 23 2015

17:55
17:54
8971 57af 500
Reposted fromtwice twice viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
17:54
07:54
07:03

June 18 2015

15:18

June 17 2015

16:28

June 16 2015

17:42
17:23
1982 2bf3
17:20

June 15 2015

18:30
18:30
9234 0b35

June 13 2015

17:28
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viaune-raconteuse une-raconteuse
17:26
17:21
8424 e95e 500
Ml3
17:20
Kiedyś byliśmy w ciągłym ruchu. Kreowanie własnego życia w świecie wirtualnym jest dużo łatwiejsze niż w rzeczywistości. Staliśmy się biernymi konsumentami cudzych wytworów. Świat wirtualny zabija kreatywność, a my stajemy się nudni. Codzienność jest nudna.
— P. G. Zimbardo
Reposted frommrrru mrrru viacytaty cytaty

June 12 2015

15:26

June 11 2015

06:24

June 10 2015

19:14
tumblr_nm3crbJMAB1s02vreo1_250 tumblr_nm3crbJMAB1s02vreo2_250

gifsboom.net: Static balloon cat. [video]

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl