Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

16:37
1649 98a5

June 03 2015

19:46
9649 d38c 500
Reposted frompompompom pompompom viaune-raconteuse une-raconteuse
19:09
0656 1179 500

June 02 2015

21:22

June 01 2015

16:52
1372 84f8 500
Reposted fromrol rol viatwice twice

May 31 2015

21:28
1842 16e0
Reposted fromaunds aunds viaatranta atranta
21:21
9290 ac1b
Reposted fromfoods foods viaune-raconteuse une-raconteuse
14:22
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viatwice twice
11:57
2212 402e 500

joga:

Alma Haser

Reposted fromtwice twice
09:47
5750 79a8 500
Reposted fromhairstyles hairstyles viatwice twice
09:46
0677 bdbd 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viatwice twice
09:46
6937 17fd
Reposted frompesy pesy viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
09:44
09:42
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
09:38
09:37
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted frommaddaleinee maddaleinee vianadelle nadelle
09:36
09:36
8923 07e3 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatranta atranta
09:34
9928 0207
Reposted fromkjuik kjuik viaatranta atranta

May 18 2015

20:31
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl