Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

13:04
11:00
7163 91f2 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viatwice twice
11:00
3452 628d 500

justbmarks:

One of the most interesting abandoned places - Church in St. Etienne, France

via reddit

10:59
10:56
2679 8b8b
10:53
8106 a74c 500
Reposted fromtwice twice
10:47
10:46
0703 2b15 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart viaatranta atranta
10:44
6482 2de5
Reposted fromshar17666 shar17666 viaatranta atranta
10:43
Reposted fromshakeme shakeme viaune-raconteuse une-raconteuse

May 05 2015

17:52

May 04 2015

19:49
6710 7e7f 500
Reposted fromseafoamkisses seafoamkisses viaatranta atranta
19:46
19:43
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:38
5277 ec55
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacolourless colourless
19:31
3945 548c 500

moonbeam-on-changan:

Tian-sheng-san-qiao(天生三桥), Wulong(武隆), Chongqing, China.

By 小圆.

Reposted fromthe-faun-prince the-faun-prince viaatranta atranta

May 02 2015

17:24
5535 12b2
Reposted frombaboooshka baboooshka viaatranta atranta
17:18
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viadidlirnik didlirnik
17:18
4395 5b7f 500
Reposted fromicarus-bot icarus-bot viadidlirnik didlirnik

April 27 2015

06:51
1418 50c0 500
Reposted fromyachumi yachumi vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl